Loading...
Priamo od výrobcu Přímo od výrobce Egyenesen a gyártótól

Nakupujeme priamo od výrobcu, vďaka čomu nemusíte platiť zbytočné provízie a poplatky sprostredkovateľom!

Priamo od výrobcu Přímo od výrobce Egyenesen a gyártótól

0
Loading
Košík je prázdny
Do dopravy zadarmo zostáva nakúpiť za  

Zásady ochrany osobných údajov

1 Správca osobných údajov


        1.1 Správca osobných údajov Chodil s.r.o., IČO 06069479, so sídlom Korunní 2569/108, Praha 10100, Česká republika, v obchodnom registri zapísal Mestský súd v Prahe, C 275153, (ďalej len "správca"), prehlasuje, že všetky osobné údaje spracúvané správcom sú prísne dôverné. Správca s nimi zaobchádza v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi aj predpismi Európskej únie platnými v oblasti ochrany osobných údajov.
        1.2 Správca zhromažďuje, uchováva a využíva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len zákon o spracovaní osobných údajov), resp. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie GDPR"). Jednotlivé účely, pre ktoré správca osobné údaje spracúva, sú ďalej vymedzené
        1.3 Správca tieto osobné údaje zhromažďuje aj prostredníctvom svojich internetových stránok na adrese https://www.www.priamo-od-vyrobcu.sk/ (ďalej len "internetové stránky").
        1.4 Tieto zásady vydáva správca preto, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje správca spracováva, za akým účelom, po akú dobu, kto k Vašim osobným údajom bude mať prístup a aké máte práva. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje zozbierané správcom, či už boli zhromaždené na účel plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu, alebo udeleného súhlasu.


    2 Spracované údaje

        2.1 Správca je oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, podľa kategórií osobných údajov, podľa kategórií subjektu údajov, podľa kategórií príjemcov a podľa doby uchovania nasledovne.
Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedanie / vyriešenie spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. Dopravcovi tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. Ak uvediete svoje tel. Číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 • Marketingová činnosť: 
 • E-mail marketing: e-mailová obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť kliknutím na odkaz určený pre odhlásenie odberu newsletterov zaslaný v e-mailu alebo nás kontaktujete na e-mail: info@od-vyrobcu.sk.
 • Telemarketing: marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky nášho tovaru a služieb, a s tým súvisiace marketingovej komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie vášho tel. Čísla je buď váš súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na konvenčným priamom marketingu. Proti tomuto spracovanie môžete namietať (pozri stránka kontakty> ostatné> osobné údaje> vznesenie námietky).
 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovanie môžete namietať.
 • Retargeting: v niektorých prípadoch užívame techniky retargeting, pričom toto podrobne popisujeme v zásadách používaní údajov cookies.
 • Zákaznícka hodnotenie tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Call centrum: ak budete nás kontaktovať prostredníctvom nášho call centra (infolinka), budeme si váš telefónny hovor po predchádzajúcom upozornení nahrávať. Takéto záznamy nám slúži ku kontrole kvality služieb poskytovaných našimi zamestnancami.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. V prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku alebo v prípade preukázania doručenia objednaného tovaru ). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

        2.2 Jednotlivými účely spracovania sa myslí nasledovné:           

2.2.1 plnenie zmluvného vzťahu znamená: vzťah medzi Vami a správcom vzniknutý na základe objednávky, registrácia, na základe uzatvorenejzmluvy, na základe prihlášky a účasti v súťaži a podobne;
            2.2.2 zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb znamená: zasielanie obchodných ponúk, a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), prostredníctvom krátkych textových správ alebo prostredníctvom telefónneho hovoru;
            2.2.3 účtovné a daňové účely znamená: evidencie účtovníctva v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy;
            2.2.4 personálne, mzdová agenda znamená: uzatváranie pracovných zmlúv, spracovanie miezd, odvody sociálneho a zdravotného poistenia podľa zákona č. 262/2006 Zb., Zákonník práce, č. 582/1991 Zb. o organizácii a vykonávaní sociálneho zabezpečenia, č. 48/1997 Zb., O verejnom zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
            2.2.5 štatistické účely znamená: anonymizované zisťovanie návštevnosti internetových stránok, ďalej monitoring počtu prehratí stránok, času stráveného na internetových stránkach, typ zariadenia, z ktorého prichádzate na internetové stránky. Dáta zbierame preto, aby sme mohli skvalitňovať poskytované služby a ponúkať klientom relevantný obsah;
            2.2.6 zobrazovanie reklám znamená: zobrazovanie reklám na internetových stránkach na základe štatisticky zistených preferencií zákazníka;
            2.2.7 oprávnený záujem znamená: účinná obhajoba v prípade sporu; doba spracovania osobných údajov v takom prípade predstavuje 4 roky od uplynutí záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je vedený spor. Chceme stále skvalitňovať svoje služby a prípadne poskytovať služby nové a lepšie; chceme sa brániť marenia takejto činnosti; preto činnosti, ktoré prispievajú k naplneniu tohto cieľa, sú naším oprávneným záujmom. Oprávneným záujmom je tiež spracovanie na účely zamedzenia podvodom (napr. Posudzovanie rizikovosti uzavretie zmluvy), priamy marketing (napr. Ponúkanie relevantných služieb existujúcim zákazníkom), prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné admnistrativní účely, oznámenia trestných činov a prenos osobných údajov príslušnému orgánu, zaistenie bezpečnosti siete a informácií. Tento výpočet je len príkladný;
            2.2.8 plnenie ďalších zákonných povinností znamená: poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, poskytovanie informácií iným orgánom verejnej moci a podobne.
        2.3 Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúce zo vzájomného právneho rokovania, to minimálne po dobu vybavenia objednávky, vykonanie obchodu, zariadenia služby a pod., Ďalej po dobu, ktorou je správca povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu, na ktorú ste správcovi prípadne udelili súhlas. Inak doba spracovania vyplýva z účelu, pre ktoré sú osobné údaje spracované, alebo je daná právnymi predpismi.
        2.4 Osobné údaje sú správcom spracované manuálne aj automatizovane. Správca je oprávnený spracovávať niektoré informácie automatizovane napríklad pre vytvorenie štatistických informácií o návštevnosti svojich internetových stránok.

    3 Osobné údaje spracované na základe súhlasu


        3.1 Ak sme od Vás získali súhlas na spracovanie osobných údajov, stalo sa tak pre niektorý z nasledovných účelov:
            3.1.1 Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Takúto marketingovú komunikáciu z našej strany môžete jednoducho zakázať kliknutím na odkaz určený pre odhlásenie odberu newsletterov zaslaný v e-mailu alebo nás kontaktujete na e-mail: info@od-vyrobcu.sk.

  

  4 Práva dotknutej osoby   

    

4.1 Ako subjekt údajov máte uvedené práva, ktorá pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktorá môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:
            4.1.1 právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či správca spracováva Vaše osobné údaje. Túto informáciu je správca povinný Vám bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanovením článku 15 nariadenia GDPR. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;
            4.1.2 právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, prípadne obmedzenia spracovania, podľa ktorého máte právo na to, nechať opraviť osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo nesprávne. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sú spracovávané nezákonne, máte právo požadovať ich výmaz. Ak nechcete žiadať vymazanie osobných údajov, ale iba dočasne obmedziť ich spracovanie, môžete žiadať obmedzenie spracovania;
            4.1.3 právo požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov správcom je v rozpore s právnymi predpismi;
            4.1.4 právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov;
            4.1.5 právo na prenosnosť údajov, tj. Právo získať osobné údaje, ktoré se Vás týkajú, ktoré ste poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, bližšie viď. čl. 20 GDPR;
            4.1.6 právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov správcu. Správca spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu ak nepreukáže, že existuje oprávnený záujem / dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom, právami alebo slobodami;
            4.1.7 právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, ak ste udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

  

  5 Odovzdávanie do tretích krajín

 

5.1 Vaše osobné údaje nebudú predávané do tretích krajín.   

 

6 Informácie a otázky  

     

6.1 Ďalšie informácie o právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov môže subjekt údajov získať na webových stránkach https://www.priamo-od-vyrobcu.sk/ alebo prostredníctvom e-mailu na info@od-vyrobcu.sk